หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สูตรความสำเร็จการบริหารมาตรฐานอาชีวอนามัยและค วามปลอดภัย (ฉบับบูรณาการ)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง
Barcode : 9786169245209
ขนาด : 6931766 kb
หมวดหนังสือ : สาธารณสุขศาสตร์
ราคาปก : 250 บาท
ราคา E-Book : 200 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือเล่มนี้จะสร้ำงคุณูปกำรให้แก่ทั้งวงกำรอุตสำหกรรมและวงกำรศึกษำ เปรียบดั่งสะพำนให้ ผู้ปฏิบัติงำนในข้ำมมำเรียนรู้ศำสตร์ในเชิงทฤษฎี และให้นักศึกษำที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ได้เรียนรู้ผ่ำน กำรอ่ำนกรณีศึกษำย่อย ๆ ที่ผู้เขียนได้สอดแทรกไว้ในเนื้อหำแต่ละบท สิ่งที่ตื่นเต้นมำกจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้มี 2 เรื่อง เรื่องแรกคือทฤษฎีสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ ที่ไม่เคยทรำบมำก่อนเลยว่ำมีทฤษฎีมำกขนำดนี้ ตั้งใจอ่ำนมำกค่ะ อ่ำนแล้วก็จดเป็นบันทึกข้อควำม จะได้เอำไปสอนพนักงำนในกำรทำงำนวันต่อ ๆ ไป ส่วนเรื่องตื่นเต้นอีกเรื่องคือ เนื้อหำของกำรอบรม และกำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัยซึ่งละเอียดดีมำก โดยส่วนตัวเชื่อว่ำอุบัติเหตุส่วนมำกเกิดจำก ผู้ประสบอุบัติเหตุเองโดยเฉพำะเรื่องกำรขำดจิตสำนึกที่ต้องแก้ไขด้วยกำรอบรมให้ควำมรู้ ทุกบริษัทถือว่ำควำมสำเร็จสมบูรณ์ของงำนต้องมำพร้อมกับควำมปลอดภัยของผู้ร่วมงำนทุกคน ควำมปลอดภัยไม่เป็นเพียงแต่เป็นกฎหมำยหรือข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตำม แต่ควำมปลอดภัย เป็นเรื่องคุณธรรม มนุษยธรรมและเป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงำนทุกคนจะต้องได้รับเรำจะทำอย่ำงไร ที่จะทำให้ เกิดควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำใน 300 วันที่เรำมำทำงำน เรำกลับบ้ำนด้วยควำม ปลอดภัยทุกวัน หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th