หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หอยเป่าฮื้อ ชีววิทยาทั่วไปและการเพาะเลี้ยง
ผู้แต่ง/ผู้แปล : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
Barcode : 9786165516525
ขนาด : 12914440 kb
หมวดหนังสือ : สัตววิทยา
ราคาปก : 200 บาท
ราคา E-Book : 150 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือ หอยเป๋าฮื้อไทย: ชีววิทยาทั่วไปและการเพาะเลี้ยง เล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนด้าน เงินทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 20 ปี ทั้งในลักษณะทุนวิจัยพื้นฐาน ทุนวิจัยประยุกต์ ทุนวิจัยและพัฒนา ทุน วิจัยแบบปฏิบัติจริงทั้งในภาคสนามและในฟาร์มทดลองจริงและทุนวิจัยเชิงพาณิชย์ จากหลายแหล่งทุนด้วยกัน โดยใน ระยะแรกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์โทเร (Toray Science Foundation) เงินทุนวิจัยฮิตาชิ (Hitachi Research Grant) ผ่านฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ต่างๆ ภายในประเทศ ได้แก่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งทางผู้เขียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ. ที่นี้ นอกจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้วหนังสือเล่มนี้จะไม่สามารถสาเร็จลงได้ถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนและ ช่วยเหลือในการดาเนินงานลักษณะต่างๆ เป็นอย่างดีและต่อเนื่องจาก คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นิสิต นักศึกษา และ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิเช่น บุคคลากรจากสถานีวิจัยสัตว์ ทะเล อ่างศิลา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ และสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนได้ใช้สถานีวิจัยทั้งสองแห่งในการพัฒนาตั้งแต่แนวคิด การศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ ของหอยเป๋าฮื้อไทยมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี สาหรับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งจากต่างประเทศและ ภายในประเทศ อาทิเช่น จาก สมาคมเป๋าฮื้อนานาชาติ (International Abalone Society) จากกรมประมงมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ เป็นต้น สาหรับภาพหอยเป๋าฮื้อชนิดต่างๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของโลกที่ใช้ใน บทที่ 2 และ 3 ได้รับการตรวจ สอบความถูกต้องและอนุญาตให้ใช้ได้จาก Dr. Daniel L. Geiger และ Mr. Buzz Owen นอกจากนี้แล้วภาพถ่ายอีกเป็น จานวนมากที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้ได้มาจากการถ่ายจริงทั้งจากผู้เขียนเองและ คุณอานุภาพ พานิชผล การรวบรวมและ เรียบเรียงรูปเล่มโดย คุณเอนก โสภณ ดร. พรเทพ พรรณรักษ์ และ ดร. สมภพ รุ่งสุภา หนังสือเล่นนี้ได้รับความกรุณาในการ อ่านทบทวนและให้ความเห็นทางวิชาการในส่วนต่างๆ จาก ดร. สุภัทรา อุไรวรรณ์ อดีตผู้อานวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า กรมประมง รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ คุณธเนศ พุ่มทอง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง ซึ่งทางผู้เขียนได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เป็น อย่างยิ่งต่องานเขียนชิ้นนี้ ทางผู้เขียนขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานและบุคคลทุกท่านมา ณ. ที่นี้ด้วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,